Vissza

Adatkezelési tájékoztató

1.kiadás, hatályos 2018. november 22-től

Adatkezelő

Név: Római Katolikus Egyházközség
Székhely: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.
Levelezési cím, panaszkezelés: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.
Adószám: 19835752-1-13
E-mail: admin@ketfiller.hu
Telefonszám: +3630/2615521
Weboldal: https://www.ketfiller.hu/ - továbbiakban adománygyűjtő honlap

Tárhelyszolgáltató

Név: UNAS Online Kft.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
E-mail cím: unas@unas.hu

Fizetési Szolgáltató

Név: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infoparksétány 1. I. épület 5. emelet 5.;
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Adószám: 25353192-2-43

A jelen dokumentum a adománygyűjtő honlap működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR – teljes szövege itt található meg) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Az adománygyűjtő honlap üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az adománygyűjtő honlap nem használ cookie-kat működése során.

2. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

Az adománygyűjtő honlap rendszerével támogatás-fizetéssel az ÁSZF-ben szabályozott szerződés jön létre a honlap használója – továbbiakban Felhasználó – (ÁSZF – Támogató) és Adatkezelő (ÁSZF – Adománygyűjtő) között.

A szerződés teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Felhasználó él annak jogával.

A szerződés teljesítése érdekében megvalósuló adatkezelések részletesen:

2.1. Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvételt Felhasználó kezdeményezi e-mail-ben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon, az adománygyűjtő honlap működéséhez kapcsolódóan.

Kezelt adatok Felhasználó által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeli az Adatkezelő.
Az adatkezelés jogalapja Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

2.2. Regisztráció az adománygyűjtő honlapon

Adománygyűjtő honlapunkon nincs regisztrációs lehetőség.

2.3. Támogatás online fizetésének indítása az adománygyűjtő honlap felületéről

A támogatás online fizetésének indítása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

Kezelt adatok
 • Felhasználó vezetékneve (nem kötelező)
 • Felhasználó keresztneve vagy beceneve (kötelező)
 • Felhasználó e-mail címét (kötelező)
 • Támogatás azonosítószáma (kötelező)
 • Támogatási cél és szint (kötelező)
 • Támogatás dátuma (kötelező)
 • Támogatás összege (kötelező)
 • Fizetés módja (kötelező)
 • Visszaigazolás kódja (kötelező)
Az adatkezelés időtartama A Kötelezőnek jelölt adatok tekintetében az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük, nem kötelezően megadandó adatok tekintetében 5 évi, vagy törlés kérésig.
Az adatkezelés jogalapja A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

2.4. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

Az online fizetés indítása, (esetleges regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás) során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. (Az elfogadás maga a fizetés indítása előtt történik. Nélküle nem jön létre a szerződés, nem indítható fizetés)

Kezelt adatok
 • hozzájárulás időpontja (fizetés indításának ideje)
 • Felhasználó IP címe
Az adatkezelés időtartama A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

2.5. Marketing célú adatkezelések

A www.ketfiller.hu oldalon nem történik marketing célú adatkezelés.

2.6. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Felhasználót arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
E-mail cím: unas@unas.hu
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

4. Az adatkezelés során Felhasználót megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Felhasználót a Rendelet III. fejezetének előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Az alábbi nyomógomb megnyomásával eljut a GDPR fenti jogokat részletező szövegéhez.

Felhasználó jogai - rendelet

Amennyiben Felhasználó ezen jogaival élni kíván, az Felhasználó azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Felhasználónak kommunikálnia szükséges. Az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő kezel Felhasználóról. Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesznek Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Fenti jogainak érvényesítése során azonosításához kérjük adja meg támogatás azonosítószámát is.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok esetében a válaszadási határidő 30 nap.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy Felhasználó személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor Felhasználó személyes adataival dolgoznak.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Felhasználó vélelmezi, hogy Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést, vagy nem teljesítette Felhasználó valamely kérelmét, abban az esetben vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ezen túl az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette Felhasználó  valamely kérelmét, akkor Felhasználó az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani, amennyiben adománygyűjtő honlap működésében az adatkezelést is befolyásoló változás következik be, illetve a gyűjtött adatokkal kapcsolatban az eredeti céltól eltérő adatkezelést kíván megvalósítani.

Felhasználó a honlap használatával elfogadja a használatkor hatályban lévő adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Felhasználót az adatkezelés céljáról és Felhasználó 4. pontban ismertetett kapcsolódó jogairól. Amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, akkor a további adatkezelést csak Felhasználó hozzájárulása után lehet megkezdeni. Egyéb esetekben az adatkezelés a tájékoztatás megtörténte után kezdhető meg.