Vissza

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)

a Római Katolikus Egyházközség (székhelye: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.; adószáma: 19835752-1-13), mint a www.ketfiller.hu adománygyűjtő honlap működtetője (a továbbiakban: Adománygyűjtő);

valamint azon természetes személy (a továbbiakban: Támogató) közötti egyedi támogatási szerződés feltételeit tartalmazza, aki a www.ketfiller.hu felületen keresztül a Adománygyűjtő részére pénzbeli támogatást (a továbbiakban: „Támogatás”) nyújt.

(Támogató és Kedvezményezett együttesen a továbbiakban: Felek)

 1. Az Adománygyűjtő célja:

Adománygyűjtő a www.ketfiller.hu felület működtetésével egyrészt

1.1. elő kívánja segíteni a kis összegű adományok továbbadási célú online gyűjtését – továbbiakban: Továbbadási célú célgyűjtések –, másrészt

1.2. lehetőséget kíván biztosítani saját működését támogató kis összegű adományok online gyűjtéséhez – továbbiakban: Saját célú gyűjtések.

 1. A Támogatások célja:

2.1. Az 1.1. pontban szereplő Továbbadási célú célgyűjtések esetében jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF 1. számú melléklete szerinti részletező kiegészítés (továbbiakban ÁSZF kiegészítése), amelyben minden gyűjtés célja (gyűjtésenként) meghatározásra kerül.

2.2 Továbbadási célú célgyűjtéseknél előre meg kell határozni a támogatás Kedvezményezettjét (továbbiakban: Kedvezményezett). Adománygyűjtő az adott célgyűjtésre kapott támogatást a 4. pontban részletezett költségek levonása után köteles Kedvezményezett számára átadni.

Kedvezményezett a célgyűjtés alapján kapott támogatást a célgyűjtés leírásában részletezettek szerint használhatja fel.

Általánosságban a Továbbadási célú gyűjtések célja a rászorulók karitatív támogatása egészségügyi, élelmezési, lakhatási és egyéb területeken. Ezen célokat minden célgyűjtés tájékoztató oldalán egyértelműen, jól érthetően meg kell ismertetni Támogatóval.

2.3. Az 1.2. pontban szereplő Saját célú gyűjtésekhez kapcsolódó bevételeket Adománygyűjtő a működésével kapcsolatos céljaihoz jogosult felhasználni. Ilyenek többek között a működés elősegítése (személyi és dologi kiadások támogatása); közösségek működésének támogatása; saját intézmények támogatása; beruházások, felújítások támogatása; saját karitatív szervezet működtetésének támogatása.

2.4. Saját célú gyűjtések esetében Adománygyűjtő és Kedvezményezett személye megegyezik.

2.5. Egyes célgyűjtések esetében a kapott támogatás felhasználása vegyes lehet (továbbiakban: Vegyes célú gyűjtések). Vegyes célú gyűjtésekre kapott támogatás egy résztét Adománygyűjtő felhasználhatja saját szervezetén belül, másik részét köteles átadni tőle elkülönült Kedvezményezett számára.

2.6. Vegyes célú gyűjtések esetén az ÁSZF kiegészítésének tartalmaznia kell a kapott támogatás felhasználási arányát (saját és külső kedvezményezett bontásban), továbbá meg kell jelölni a saját felhasználás maximum értékét is.

2.7. Adománygyűjtő köteles olyan nyilvántartást vezetni, ami biztosítja, hogy a kapott Támogatások a Támogató kívánsága szerinti célra kerülnek felhasználásra. Ezen nyilvántartás részletezését az 5. pont tartalmazza.

 1. Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, hatálya:

3.1. Támogató azzal, hogy a www.ketfiller.hu oldalon online fizetéssel Támogatást nyújt Adománygyűjtő részére, jelen ÁSZF-et elfogadja. A támogatás nyújtásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön a Támogató és Adománygyűjtő között az eseti (adott támogatásra vonatkozó) támogatási szerződés.

3.2. Ugyanazon Felek közötti újabb fentiek szerinti támogatás újabb egyedi szerződés létrejöttének számít.

3.3. A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

3.4. A szerződés nyelve magyar.

3.5. A szerződés határozott időre jön létre. A szerződés annak teljesülésével (a Támogatás átadásával) megszűnik.

 1. Elszámolható költségek

4.1. Adománygyűjtő a www.ketfiller.hu adománygyűjtő oldalt alaptevékenységéhez kapcsolódóan, kifejezetten nonprofit módon működteti.

4.2. Adománygyűjtő Továbbadási célú célgyűjtéseknél és Vegyes célú célgyűjtéseknél kizárólag az online fizetéshez kapcsolódó közvetlen költségeit (gateway díj és banki átutalás díja) jogosult elszámolni a Támogatás összegéből.

4.3. Az elszámolható költségek mértékét az ÁSZF kiegészítésében rögzíteni kell.

4.4. Adománygyűjtő ezen költségek elszámolásáról Kedvezményezett javára lemondhat. Ennek tényét és értékét az ÁSZF kiegészítésében rögzíteni kell.

4.5. Adománygyűjtő az adománygyűjtő oldalhoz kapcsolódó feladatait önkéntes segítőivel látja el, a 4.2. pontban kiemelt pénzforgalmi költségen túl a Támogatás értékéből nem számol el az adománygyűjtés szervezésével, működtetésével, adminisztrációjával kapcsolatos semmiféle személyi jellegű, illetve dologi költséget.

4.6. Adománygyűjtő a honlap fenntartásával kapcsolatos költségeket (tanúsítvány, domain-regisztráció, tárhely szolgáltatás, és egyéb költségek) nem számolja el a támogatással illetve külső Kedvezményezettel szemben, azt saját költségvetése terhére viseli.

 1. Az egyes célokhoz kapcsolódó Támogatások elkülönítése

5.1. Adománygyűjtő az egyes célgyűjtések elkülönítése érdekében célgyűjtésenként külön-külön támogatási űrlapot készít. Az adott támogatási űrlap neve, és az onnan közvetlenül elérhető céltámogatást leíró oldal biztosítja, hogy minden Támogató arra a célra adja támogatását, amire valóban szeretné.

5.2. Adománygyűjtő minden támogatási űrlaphoz egyedi űrlap nevet alkalmaz. Ez az Adománygyűjtés megnevezése mező, amit az ÁSZF kiegészítésében rögzíteni kell.

5.3. A honlapon működő nyilvántartó rendszer minden beérkezett adományt sorszámmal lát el – támogatás azonosítószáma -, amit a támogatás adatbázisában támogatásonként eltárol. A rendszer minden támogatási tételhez, rögzíti az Adománygyűjtés megnevezését, aminek segítségével a beérkezett támogatásokból célgyűjtésenként leválogathatóak a vonatkozó tételek.

 1. Transzparencia, tájékoztatás a támogatások beérkezéséről és felhasználásáról

6.1. Azonnali visszajelzés Támogató részére:

6.1.1. A www.ketfiller.hu adománygyűjtő honlap rendszere „Támogatás visszaigazolása” tárgyú automatikusan visszajelzést küld a Támogató által a fizetésnél megadott e-mail címre. Ez a visszajelzés beazonosíthatóan tartalmazza a támogatás adatait (támogatás azonosítószáma, támogatási cél és szint, támogató által megadott név, visszaigazolás kódja, támogatás dátuma, támogatás összege). Az e-mail tartalmaz egy hivatkozást, amin keresztül Támogató a későbbiekben is visszakeresheti az adománygyűjtő honlapon az egyes támogatásait.

6.1.2. Sikeres online fizetést követően a rendszer a fizetési szolgáltató oldaláról visszairányítja a Támogatót a www.ketfiller.hu honlap www.ketfiller.hu/sikeres_tamogatas/ oldalára. Itt Támogató a 6.1.1. pontban részletezett adatokkal megtalálja támogatásának részleteit.

6.1.3. Az online fizetés szolgáltatója a Támogató részére külön visszaigazoló e-mailt küld a fizetés megtörténtéről a Támogató által a fizetéskor megadott e-mail címre.

6.2. Támogatói listák közzététele a beérkezett tételekről

6.2.1. Adománygyűjtő legalább havonta 1 alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a www.ketfiller.hu adománygyűjtő honlap www.ketfiller.hu/beszamolas-kimutatasok/ oldalán közzéteszi az adományok tételes listáját.

6.2.2. A közzétett listák anonimizáltak, más által beazonosítható módon NEM tartalmazzák Támogató adatait.

6.2.3. Annak érdekében, hogy minden Támogató be tudja azonosítani a listában saját támogatását, a lista a következő adatokat tartalmazza: Támogató keresztneve/beceneve, támogatás dátuma, értéke, támogatás azonosítószáma, támogatási cél és szint.

6.3. Beszámoló a támogatás Kedvezményezettnek történő átadásáról

6.3.1. A támogatás Kedvezményezettnek történő átadásáról Adománygyűjtő beszámolót tesz közzé a 6.2.1. pontban részletezett oldalon, az átadást követő 7 napon belül.

6.3.2. Az átadási beszámoló tartalmazza az átadott támogatás összesített adatait, továbbá alátámasztásra kerül a 6.2. pont szerinti, az átadott összeghez kapcsolód részletes támogatási listával.

6.4. Továbbadási- és vegyes célú gyűjtések esetén Adománygyűjtő a Kedvezményezett tevékenységéről szóló, céltámogatáshoz kapcsolódó beszámolóját a www.ketfiller.hu/ oldalon évente legalább egy alkalommal közzéteszi.

 1. A Támogatás online fizetésének módja

 7.1 Támogató a támogatás online fizetését a www.ketfiller.hu honlap céltámogatásonként elkülönülő támogatási űrlapok egyikén kezdeményezheti. A támogatási űrlapok szerkezete egységes, annak ismertetője a www.ketfiller.hu/tamogatasi-urlaprol/ oldalon található.

7.2. Támogatás összegének beállítása:

7.2.1. Támogatási összeg beállítása támogatási szint kiválasztásával

Támogatási összeg megadható az előre beállított nyomógombok kiválasztásával. Ezen nyomógombok támogatási szinteket jelölnek. Minden támogatási szinthez támogatási érték kapcsolódik.

A nyomógombokon megjelenített szöveg NEM jelent kizárólagosságot a felhasználás tekintetében, hanem azt mutatja, hogy az adott elnevezésű szinthez kapcsolódó támogatás milyen célra ad fedezetet.

A nyomógomb (támogatási szint) kiválasztásával a nyomógombok feletti mezőben megjelenik az adott szinthez tartozó támogatási összeg.

7.2.2. Egyéni támogatási összeg beállítása

Amennyiben Támogató a nyomógombokkal választható összegtől eltérő értékű támogatást kíván adományozni, az „Egyéni összeg” gombra kattintva meg tudja adni az általa fizetendő összeget a nyomógombok feletti mezőben.

7.2.3. Technikai okokból előfordulhat, hogy az adott támogatási űrlapnál minimum és/vagy maximum támogatási érték kerül beállításra. Amennyiben a beállított támogatási összeg ezen határokon kívülre esik, a rendszer üzenettel jelzi, hogy módosítsuk az összeget.

7.2.4. A támogatás devizaneme: HUF, a támogatási összegek forintban értendők.

7.3. Támogató adatainak kitöltése:

Támogatóhoz kapcsolódóan 2 mező kitöltése kötelező:

 • keresztnév/becenév, illetve a
 • támogató e-mail címe.

Az e-mail címet Adománygyűjtő kizárólag az adott támogatáshoz kapcsolódó visszajelzések érdekében használja, arra kéretlen leveleket nem küldd. Adománygyűjtő a Támogató e-mail címét kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja át a fizetés indításának érdekében. További harmadik személynek (ide értve Kedvezményezettet is) Adománygyűjtő az e-mail címet nem adja át.

Támogató a kötelezően megadandó két adaton kívül megadhatja vezetéknevét is, illetve megjegyzést fűzhet támogatásához.

Amennyiben a kötelező mezők valamelyike nem kerül kitöltésre, a fizetés indításkor a rendszer hibát jelez, nem indítja a fizetést, hanem kéri a hiányzó kötelezően kitöltendő mező/k kitöltését.

7.4. ÁSZF elfogadásának megjelölése

7.4.1. A fizetés indítása előtt az űrlapon Támogatónak be kell jelölnie, hogy elfogadja jelen ÁSZF-et.

7.4.2. A Támogatási űrlap ezen részén Támogatónak lehetősége van megnyitni az ÁSZF felületét, ahol tovább tud lépni az ÁSZF oldalára, illetve ahol az ÁSZF részletező kiegészítése is megtalálható az adott célgyűjtés vonatkozó adatával.

7.4.3. Amennyiben Támogató nem jelöli, hogy a fizetés indításával elfogadja az ÁSZF-et, a rendszer a fizetést nem indítja, hanem figyelmeztető üzenetet jelenít meg az űrlapon.

7.5. Támogatási összeg ellenőrzése

A fizetés indítása előtt Támogatónak ellenőriznie kell a támogatás értékét a „Támogatás összesen” mezőben. Bizonyos esetekben (például az ÁSZF oldaláról történő visszatérésnél) a rendszer az összeget az alapértelmezett értékre állítja vissza, ezért annak érdekében, hogy a támogatás értéke a Támogató szándéka szerinti összeg legyen, ezekben az esetekeben azt újra be kell állítani a 7.2. pontban leírtak szerint.

7.6. Támogatás indítása

7.6.1. Támogató, a támogatás fizetését a „Támogatás indítása” feliratú nyomógomb megnyomásával kezdeményezi.

7.6.2. Amennyiben Támogató korábban mindkét kötelező adatot megadta (keresztnév/becenév és e-mail cím), továbbá jelölte az ÁSZF elfogadását, a „Támogatás indítása” nyomógomb megnyomásával a rendszer megkezdi az online fizetést azzal, hogy átirányítja Támogatót a fizetési szolgáltató fizetési oldalára.

7.6.3. Amennyiben a kötelezően megadandó adatok hiányosak, illetve nem került jelölésre az ÁSZF elfogadásának ténye, a rendszer az adott mezőnél jelöli a hiányosságot, és üzenetet küld a javításra. A hiányosságok javítása után újra indítható a fizetés a „Támogatás indítása” nyomógomb megnyomásával.

7.7. Online fizetés a fizetési szolgáltató honlapján

7.7.1. A www.ketfiller.hu online fizetési szolgáltatója a Barion Payment Zrt. (továbbiakban Barion) (székhely: 1117 Budapest, Infoparksétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192).

Barion logója megtalálható a Támogatási űrlap információs blokkjában. A logóra kattintva Támogatót átirányítja a rendszer Barion információs oldalára. (https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/)

7.7.2. A rendszer Támogatót a Barion fizetési oldalára irányítja át. Adománygyűjtő az átirányítás során Támogató adatai közül az e-mail címét adja át Barionnak a fizetés érdekében. Támogató adatain túl átadásra kerül lényeges adatként a támogatás összege, továbbá a támogatás visszaigazolásának kódja, amit Barion „Rendelés elfogadóhelyen nyilvántartott azonosítójaként” tart nyilván, és küld meg Támogatónak a 6.1.3. pontban részletezett visszaigazolásban.

7.7.3. Amennyiben Támogató rendelkezik Barion tárcával, a Barion fizetési oldalán annak terhére is fizetheti a támogatást.

7.7.4. Támogató abban az esetben, ha nem rendelkezik Barion tárcával, illetve nem kívánja azt használni a fizetésénél, bankkártyás fizetést tud indítani. Az elfogadott kártyatípusokat a Barion logó jelöli, továbbá erről információt kaphatnak a Barion tájékoztató oldalán.

7.7.5. Adománygyűjtő NEM kezeli Támogató Barion tárcáját, továbbá NEM kezeli Támogató bankkártya adatait. Azok adománygyűjtőhöz nem jutnak el. Azokat Barion szigorú előírások alapján kezeli, amiről tanúsítvánnyal rendelkezik. Barion adatkezelési tájékoztatóját itt töltheti le.

7.7.6. Barion fizetési oldalán jelzi a fizetendő összeget, bekéri a bankkártya adatait, betölti Támogató e-mail címét, kéri a saját ÁSZF-je, Adatkezelési tájékoztatója és Cooki tájékoztatója elfogadását.

7.7.7. Az online fizetés Támogatónak a támogatás összegén felül semmilyen többlet költségbe nem kerül.

7.7.8. Barion fizetési oldalán a „Fizetek” gomb megnyomása előtt Támogató megváltoztathatja döntését, a támogatás fizetését megszakíthatja.

7.7.9. A Barion fizetési oldalán „Fizetek” gomb megnyomásával kerül a támogatás összege jóváírásra Adománygyűjtő számláján.

7.8. Támogató vissztérése Adománygyűjtő oldalára.

Sikeres és sikertelen fizetés esetén egyaránt Barion rendszere visszairányítja Támogatót a www.ketfiller.hu honlapra. Itt a fizetés sikerének vagy sikertelenségének tényéről Támogató tájékoztatást kap.

7.9. Támogató szándéka szerint támogatás fizetése bármikor megismételhető. Az újabb támogatás újabb szerződés létrejöttét eredményezi Adománygyűjtő és Támogató között.

7.10. Jelen ÁSZF keretében Támogatás kizárólag fent részletezettek szerint fizethető, banki átutalással vagy készpénzben nem teljesíthető.

 1. A Támogató személyes adatainak kezelése

8.1. Adománygyűjtő a Támogató által a 7.3. pontban megadott személyes adatait saját Adatkezelési tájékoztatójában szabályozottak szerint kezeli. (Elérhető: www.ketfiller.hu/adatkezelesi-tajekoztato/)

8.2. Az adatkezelés célja a kapott Támogatás visszaigazolása valamint a Támogató tájékoztatása a Támogatás felhasználásáról. Az adatkezelés jogalapja a Támogató, mint érintett hozzájárulása.

8.3. Barion fentieken túl Adománygyűjtő Barion tárcájában a Támogatás bevételi tételéhez kapcsolódóan elérhetővé tesz Adománygyűjtő számára Támogató következő adatait: bankkártyája első 8 és utolsó 4 számjegyét. Ezen információt Adománygyűjtő esetileg, az adott esetben szükséges mértékben és ideig kezeli. Ebben az esetben esetben az adatkezelés jogalapja Támogató és Adománygyűjtő jogos érdeke.

8.4. Adománygyűjtő nem kezel a Támogatás megfizetésével kapcsolatos további személyes adatokat. A Támogatás megfizetéshez kapcsolódóan megadásra kerülő személyes adatokat Barion kezeli, saját adatkezelési tájékoztatójában szabályzottak szerint.

8.5. Adománygyűjtő a Támogató e-mail címét átadja Barion részére a fizetés indításának érdekében.

Az adatátadás célja ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az adatkezelés jogalapja Adománygyűjtő jogos érdeke. Barion a személyes adatokat saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.

8.6. A Barion adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el:

 1. A támogatási szerződés megszüntetése

9.1. A Felek között létrejött egyedi támogatási szerződés határozott időtartamra jön létre. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

9.2. Felek az egyedi támogatási szerződést kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak megszüntetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Támogató által fizetett támogatás jelen ÁSZF-ben és annak mellékletében szabályozottaktól eltérő célra történő felhasználása.

 1. Vegyes rendelkezések

10.1. A Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

10.2. A Támogatás nem minősül közérdekű adománynak.

10.3. A Kedvezményezett a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A módosítás nem vonatkozhat a már fizetett támogatásokra és azok felhasználására, azokra a támogatás fizetésekor érvényes ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.4. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben Adománygyűjtő 8.1. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek, valamint Ptk és egyéb jogszabályok rendelkezési irányadók.

Veresegyház, 2018. november 20.

1. számú melléklet – ÁSZF részletező kiegészítése

tényleges tartalommal az egyes adománygyűjtéseknél található meg

 

Adománygyűjtés megnevezése (ÁSZF 5.2.)
Cél rövid ismertetője
Adománygyűjtés ismertetőjének oldala www.ketfiller.hu/_____________
Adománygyűjtés jellege (ÁSZF 2.1-2.4.) Továbbadási/saját/vegyes célú
Kedvezményezett szervezet megnevezése (ÁSZF 2.2.)
Elszámolható költség maximális aránya (ÁSZF 4.2.) 2%, ami 1000 Ft támogatás esetében 20 Ft.

Nem a támogatót terheli! (ÁSZF 7.7.7.)

Adománygyűjtő által átvállalt fizetési költség mekkora támogatási értékig történik (ÁSZF 4.4.) pl. 500 ezer forintig adománygyűjtő vállalja a fizetés ÁSZF 4.2. szerinti költségét
Vegyes jelleg esetén támogatás megosztási aránya (Külső kedvezményezett / Adománygyűjtő saját céljai) (ÁSZF 2.6.) Külső kedvezményezett%

Saját célú felhasználás %

Vegyes jelleg esetén saját célra történő felhasználás maximális értéke (ÁSZF 2.6.) Ft, vagy nincs maximum megadva
Fizethető támogatás legkisebb összege (ÁSZF 7.2.3.) Ft, vagy nincs megadva
Fizethető támogatás legmagasabb összege (ÁSZF 7.2.3.) Ft, vagy nincs megadva
Adománygyűjtés indításának dátuma

Vissza